Ara

Gizlilik Uyarısı

PİJAMAİCGİYİM.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Pijamaicgiyim.com tarafından işlenmesine ilişkin gerekçeler aşağıda belirtilmiştir. Kişisel veri nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. pijamaicgiyim.com olarak biz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. Kişisel veri yönetimi süreçlerimize ilişkin açıklamalarımız işbu metinde sunulmaktadır. 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu Pijamaicgiyim.com tarafından aşağıda belirtilen maddelerde işlenmektedir. 2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni İşbu “Bilgilendirme Metni”, pijamaicgiyim.com olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır. Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, pijamaicgiyim.com olarak kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız. 3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları firma olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, kişisel verileriniz firma tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, kamera kayıtları, internet sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca firmamız faaliyetleri çerçevesinde tedarikçiler, kamu Şirketları ve diğer akdi muhataplarımızın verileri de aynı yöntemlerle ve hizmetlerimizde zaruri olan iş süreçlerini sağlamak amacıyla toplanabilecektir. Firmanın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. 4. Kişisel Verilerin Muhafaza Edilme Süresi Bu kişisel veriler; firma olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda veya veri işlenmesi için rızanızın gerektiği hallerde rızanızın geri alınması halinde anonimleştirilerek firmamız tarafından kullanılmaya devam edilecek yada imha edilecektir. Firma, sürekli olarak verilerin anonimleştirilmesi / imha edilmesi gerekip gerekmediğini denetlemekte ve gereken verileri anonimleştirmekte / imha etmektedir. 5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda firmamızın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi sebebi ile edinilir. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla da KVKK md.5 ve md.6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 6. Kişisel Verilerin Aktarılması / Paylaşılması Şirket, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; bağlı Şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz Şirketlar, tedarikçiler, anlaşmalı satıcılar ve servisler, iş ortaklarımız, denetim Şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu Şirket veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir. 7. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz mümkündür. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bilgi ve başvuru taleplerinizi Başvuru Formu 'nu tıklayarak bizlere yönlendirebilirsiniz.Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, pijamaicgiyim.com nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacaktır ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla her türlü güvenlik tedbirleri almaktadır.Kullanıcılar Web Sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. 10. Kanunun Yayım ve Yürürlük Tarihi İş bu kanun, 07.04.2016 tarihinde yayımlanmış olup; ilgili kanunun 8. maddesi, (Kişisel verilerin aktarılması), 9. maddesi, (Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması), 11. maddesi, (İlgili kişilerin hakları), 13. maddesi, (Veri sorumlusuna başvuru ), 14. maddesi, (Kurula Şikayet), 15. maddesi, (Şikayet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları), 16. maddesi, (Veri Sorumluları Sicili), 17. maddesi, (Suçlar) ve 18. maddesi, (Kabahatler); yayımı tarihinden altı ay sonraki tarih olan 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Diğer maddeleri, yayımı tarihi olan 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Pijamaicgiyim.com web sitemizin içine yüklemiş olduğumuz görsel resimler ve bu resimlerle ilgili yapılan açıklamalar pijamaicgiyim.com'a aittir.İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz. Sitemisde siz değerli müşterilerimizin bilgi kaybını önlemek için ve izinsiz değiştirmelerin önüne geçmek için bütün bilgileriniz şifrelenmiş depoya alınmakta ve korunmaktadır.

Bu şifreli alan 128 bit ssl ile korunmaktadır. SSL müşteri bilgilerinin doğruluk onayında ve kredi kartı güvenliğinde de kullanılmaktadır.
Sitemize üye kaydı yapılırken sizden istediğimiz iletişim bilgilerini formları doldururken eksiksiz doldurmalısınız. Bu bilgileri herhangi bir aksaklık veya bilgilendirme ihtiyacında sizlerle iletişime geçmek için kullanmaktayız. Bu bilgiler başka kişi veya kişilere kurum veya kuruluşlara verilmez.

Kredi kartı bilgileriniz sitemizde veya herhangi bir veritabanında kesinlikle saklanmamaktadır. Kredi kartınızdan sadece bankadan provizyon alınır ve bunun dışında herhangi bilgiler sistemimize kayıt yapılmamaktadır.

Müşterilerimizin sitemize kendilerine ait yaptıkları bilgi ve kayıtları istedikleri zaman değiştirebilirler.

Filtreler
Sort
display